Ingen tvivl om at problematikken omkring fosfor og den nye målrettede regulering (ny Husdyrbekendtgørelse) vil få indflydelse på landbrugets anvendelse og forbrug samt give biogasanlæggene mulighed for at optimere anvendelsen og udligne forholdet.

Jordens lagre af denne ressource vil være tømt inden for 30 til 100 år.
Der vil være tale om en strategisk og geopolitisk trussel mod EU, ifølge flere forskere.
Fosfor er meget reaktionsvillig og findes ikke frit i naturen og en vigtig brik i opbygningen af DNA og RNA og er desuden et essentielt stof for alle levende celler.
Fosfor er det reaktionsvillige grundstof, der indgår i kroppens celler og knogler, og som er helt afgørende for planters vækst og evne til at styre klorofyldannelsen (bladgrønt/korofyl spiller en afgørende rolle i planternes omdannelse af sollys til kemisk energi gennem fotosyntesen med andre ord afgørende for plantevækst red).
Fosforoverskud tabes ikke i samme grad som kvælstofo­verskud.
Hovedparten af fosforoverskuddet bindes i jorden.
Ved ophobning af fosfor i jorden er der imidlertid en øget risiko for tab til omgivelserne.
Ud fra en miljømæssig betragtning er der derfor et ønske om at have balance mellem til- og fraførsel af fosfor.
Tilførslen af fosfor er faldet de seneste mange år, og i samme periode er høstens indhold af fosfor også faldet. Dette skyldes især, at der er brugt mindre kunstgødning, hvorfor der samlet set er sket en reduktion i jordens indhold af fosfor.
Marianne Tjørning analytiker i Foreningen Biogasbranchen gennemgik den nye fosforregulering i et indlæg på dette års temadag i Foreningen Biogasbranchen.

- Ingen tvivl om, at fosfor forurener vandløb, men samtidig er der tale om en knap ressource vi hverken som mennesker og planter kan leve foruden, sagde Marianne Tjørning i sit indlæg.

Nye fosforregler betyder maks. for tilførsel til landbrugsjorden, hvor især kvægbrug bliver ramt hårdt.
Fosforarealet er det udspredningsareal, der som minimum skal være tilgængeligt for at afsætte den afgassede biomasses fosforindhold. Ikke at forveksle med mængden af udbragt gylle pr. hektar.
Tidligere var fosfor reguleret indirekte gennem begrænsningen på mængden tilført kvælstof (N) på et givet areal. Den nye landbrugspakke medfører en begrænsning på tilførslen af fosfor.
Derfor vil det for nogle bedrifter være mængden af N der sætter begrænsningen, mens det for andre vil være mængden af P. Den laveste værdi vil være begrænsningen. Et højt N/P forhold betyder kvælstofbegrænsning og et lavt forhold kan betyde supplering af N og en merudgift eks. for kvægbruget.

- Som en god tommelfingerregel er kvægbrug begrænset med fosfor under forholdstal 5,67 (kvælstofbegrænsning) og undtagelsesbrug ved mindre end 6,57 (kvælstofbegrænsning) forklarede Marianne tilhørerne.
For biogasanlæggene betyder det, at fosforloftet beregnes som et vægtet gennemsnit af normtallene for de enkelte biomassetyper i anlægget. Der skal udtages analyser 12 gange om året.
Men biogasanlæggenes muligheder for at optimer og udligne fosforbalancen afhænger naturligvis af afsætningsmulighederne for de afgassede biomasse samt det beregnede fosforareal på den bedrift, der modtager den afgassede husdyrgødning.
Derfor kan det for kvægbrugerne være en fordel, at biogasanlægget undlader at modtage meget fosforholdige biomasser, ligesom det kan være en fordel at en del af den afgassede biomasse separeres, så dan afgassede biomasses N/P indhold kan designes i forhold til de enkelte modtagere.

Muligheder for optimering
Torben Ravn Bigadan gennemgik på temadagen de nye ændringer i harmonireglerne og han kom også ind på den vigtige rolle som biogasanlæggene kan spille.
- Afgasset gylle skal være eftertragtet og biogasanlæg skal medvirke til nyttiggørelse og omfordeling af næringsstoffer, ligesom biogasanlæggene skal være med til at løse udfordringer i forbindelse med ny regulering af harmoniforhold på husdyrbrug, sagde Torben i sit indlæg.

Han fastslog også, at det er vigtigt at leveringsaftaler udformes/tilpasses således at alle optimerer med samme mål for øje.
- Bundfældning af P i tanke giver biogasanlæggene mulighed for at opsamle fosfor og afsætte den med afgasset gylle til øvrige modtagere, sagde han.

Muligheder for ”produkter”:
- Fosfor afsættes som selvstændigt produkt til landbrug og vækstmedie produktion.
- Fosfor forarbejdes og afsættes som gødnings og jordforbedringsprodukt.
- Fosfor (fiber) afbrændes og fosfor i asken anvendes til produktion af gødning.

Fosforudfordringen for et biogasanlæg
Hans Christian Buchholt fra LinkoGas kom i sit indlæg ind på, at man tidligere doserede afgasset biomasse til markbrug alene efter kvælstofindhold, men med den nye Husdyrbekendtgørelse sættes et driftsform-afhængigt loft på både kvælstof- og fosfortildeling til landbrugsjord, der ved almindelige landbrug nærmer sig 170 kg N og 30 kg P pr. ha.
Ligesom der gælder særlige midlertidige regler for visse landbrug og for opland til søer og vandløb.

Betydning for landbrug og biogasanlæg
Landmænd får generelt væsentlig mere fokus på fosfortilførsel, fosforudnyttelse og fosfortal i dyrkningsjord.
Svinebrug, mink- og fjerkræavlere og en del kvægbrugere får et reduceret fosforloft i forhold til deres egenproduktion af biomasse og nogle kvægbrugere får et øget fosforloft i forhold til deres egenproduktion.
Og endelig får planteavlere et øget fosforloft i forhold til brug af kunstgødning, som dog opvejes af en ringere fosforudnyttelsesgrad i afgasset biomasse.
Ingen tvivl om at de nye regler medfører øgede omkostninger for biogasanlæggene.
Biogasselskaber mærker restriktionerne omkring brug af afgasset biomasse, som medfører begrænsninger på anvendelse af afgasset biomasse og mindre interesse for at anvende fosforholdige biomasser.
Der er desuden et øget behov for fosforanalyser og deklarationer og større analyse-, regne- og logistikarbejde hos biogasproducenter for at håndtere fosformængder og fosforloft.

- På LinkoGas har vi formuleret en strategi for fosfor, så vi kan opfylde vores del af Husdyrbekendtgørelsen, sagde Hans Chr. Buchholt.

Tankerne der lagde grunden til strategien var blandt andet overvejelser om man ligefrem skulle eliminere anvendelsen af fosforholdige biomasser.
Forventninger til beregning af forventet fremtidigt fosforindhold i afgasset biomasse, ligesom der skal skabes plads til ekstra fosfor-kunstgødning til majskultur, som i den del af landet er en meget væsentlig grovfoderafgrøde.
LinkoGas kan producere afgasset biomasse med forskelligt N/P forhold på to proceslinjer ved udvælgelse af biomassetilførsel.
Men levering til malkekvægsbedrifter forudsætter, at nogle biomasser udfases for at opfylde krav fra Arlagården.
Man har også en forventning om at det vil kræve etablering af interne fosforanalyser.

Endelig fosforstrategi for LinkoGas:
- Man vil producere de sammensætninger af afgasset biomasse, som kunderne efterspørger.
- Jævnlig oprydning i alle forbrugstanke. Alt skal bruges…
- Styre fosforindholdet i afgasset biomasse ved selektering af råvarer og udfasning af visse rå biomasser med lav fosforudnyttelsesgrad og højt fosforindhold.
- Leverandører af fosforholdige biomasser må betale for ekstra omkostninger ved håndtering af fosfor.

- Husdyrbekendtgørelsens ulemper for biogasanlæg i Sydjylland kan ikke løses ved lokal omfordeling af afgasset biomasse, men ved selektering af indgående biomasser og ved at påføre leverandører af fosforholdige biomasser omkostningerne ved håndtering og afsætning af disse, konstaterede Hans Chr. Buchholt.

fosforregulering

Omkostningerne per produceret kWh for et biogasanlæg, der håndterer 360.000 tons biomasse om året, hvor der separeres hhv. 10, 20 eller 30 pct. af den afgassede biomasse.
Hver kurve repræsenterer kørselsafstande fra 10 til 150 km for fiberfraktionen. Omkostningerne inkluderer separation, transport og modtagegebyr for fiberfraktionen.

 

Input: Foreningen Biogasbranchen