bestyrelsen foreningen biogasbranchen 2017

Foreningen Biogasbranchen hedder den nye forening, som er en sammenlægning af Brancheforeningen for Biogas og Foreningen for Danske Biogasanlæg.
Den nye bestyrelse: Fra venstre: Gert Rosenquist Lundsby Biogas, Aksel Buchholt (formand) - Linkogas, Jens Peter Lunden - GrønGas A/S, Michael K. Hansen - Xergi A/S, Sune Aagot Sckerl - HedeDanmark, Henrik V. Laursen - Bigadan, John Pedersen - Blåbjerg Biogas, Erik Husted - Ribe Biogas, Hans Duus Jørgensen - NGF (næstformand), Michael Dalby - E.ON og Kristian Gade - Landbrug & Fødevarer.
Ikke tilstede: Gustav Madsen - Lemvig Biogasanlæg, Jesper Andersen - Wh-Planaction ApS, Niels Bahnsen - Niras Gruppen, Asger Myken - Dong Energy og suppleanter Jens Krogh - Kroghsminde Biogas og Erling Christensen - Sønderjysk Biogas amba.

Læs mere om foreningen, visioner og strategi i maj udgaven af bioenergiMAGASINET.

man city kbh c5Linje 5A - Nordens travleste buslinje - bliver mere rummelig og mere miljøvenlig. Dieselbusserne erstattes af biogas-busser på ruten, som samtidig skifter navn til 5C. Det betyder mere plads og nemmere rejse for de mange passagerer – og ikke mindst renere luft til københavnerne.

Læs mere på gas2move.dk

okoseminar2016
Formand for Foreningen af Danske Biogasanlæg Aksel Buchholt kunne i sin velkomst betone den kraftige udvikling på biogasområdet som energiforliget har skabt.
- Der er sket en fordobling af produktionen af biogas alene i 2016 sammenlignet med tiden før energiforliget, sagde Aksel.
- Det er vel at mærke sket på under 3 år, det kan kun betragtes som en succes, fastslog han.

Han fremhævede også de "friske og nye investorer" som en årsag til at det er lykkedes.

- Den massive udbygning viser at branchen er forandringsvillig og klar, når politikerne og samfundet ønsker udvikling, det kan vi være stolte af, sagde formanden.

Man han advarede samtidig om, at politikerne har fået øje på omkostningerne forbundet med den stigende biogasproduktion.

- Der kommer politisk pres nu på vores økonomi, hvorfor vi skal agere samfundsmæssigt fornuftigt og være foregangsmænd for miljø, klima og omgivende befolkning, sagde Aksel.

Han opfordrede til, at praktikere og forskere sammen hjælper hinanden med at udvikle og påvirke det politiske bagland.

Se de mange spændende indlæg her...

addinol02Addinol leverer olie til Ukraines største slagtekyllingeproducent Myronivsky Hliboproduct.

Virksomheden producerer mere end 55% af det samlede forbrug af fjerkrækød i Ukraine svarende til i alt 566.600 tons kød, hvoraf ca. 132.000 tons går til eksport og med ca. 30.000 ansatte på europæisk plan er der tale om en virkelig stor spiller på produktion af fjerkrækød.
Ud over fremstilling og forarbejdning af fjerkrækød producerer man også biogas i stor stil. Kombinationen af slagteriaffald og kyllinge-gylle er optimal for en stor gasproduktion.
Virksomheden har siden 2014 anvendt ADDINOL´s olie og smøreprodukter.

Mærkbare positive resultater med ny olie
Resultatet er mærkbar længere levetid på gas-motorolierne i forhold til tidligere anvendte smøreprodukter.
De konkurrerende produkter mistede alt for tidligt deres smøreevne og nåede en levetid på kun 600-800 timers drift.
Det betød driftsstop på anlægget, da hver eneste gasmotor skulle have skiftet hele 630 liter.

- Driftsstop er lig med driftstab, hvorfor ønsket var bedre smøring og længere service-intervaller herunder olieskift uden at gå på kompromis med holdbarheden på motoren, siger den danske agent og forhandler Sven Eskildsen.

Efter forhandlinger blev man enige og at ”køre” en tre måneders testperiode, hvor man for hver 250 driftstimer udtog prøver af olien for at konstatere om smøreevnen fortsat var tilstede.
Motorerne er fra GE Jenbacher og specifikationer og vedligeholdelse skal naturligvis ske i henhold til deres garantibestemmelser og forordninger.
Analyseresultaterne var fra starten rigtig gode.
Efter testperioden kunne man konstatere, at ADDINOL´s olier kunne ”holde” dobbelt så lang tid som tidligere anvendte olier, med samme gode smøreegenskaber og dermed uden risiko for motorer og med samme garanti fra GE Jenbacher.
Derfor besluttede man at skifte til ADDINOL olie på samtlige 5 GE Jenbacher gasmotorer.

Man har efterfølgende besluttet, at øge intervallet for olieskift til hele 2.700 driftstimer…. efter yderligere afsvovling af gassen. En yderligere besparelse for virksomheden.

-Vi har virkelig gode resultater med vore gas-motorolie og kunderne oplever store besparelser både i henhold til indkøb og med hensyn til driftsbesparelser, udtaler den danske agent Svend Eskildsen.

Regeringen indgik den 17. november 2016 en bred politisk aftale om at afskaffe PSO-afgiften gradvist fra 2017-2022, så støtten til vedvarende energi fremover finansieres over finansloven. Aftalen forudsatte en accept fra EU-Kommissionen. Denne godkendelse er kommet i dag, hvilket betyder at der nu er sikkerhed om finansieringen af Danmarks grønne omstilling.

Aftalen løser den kritik, som EU-Kommissionen rejste af det danske PSO-system i 2014. Det blev i den forbindelse aftalt med EU-Kommissionen, at der skulle findes en langsigtet løsning på PSO-problematikken inden udgangen af 2016. Med EU-Kommissionens godkendelse i dag er problematikken om PSO-systemet endeligt løst.

”I dag er en historisk dag for dansk klima- og energipolitik. Jeg er utrolig glad for, at vi nu har fået EU-Kommissionens godkendelse af den danske PSO-løsning. Vi har forhandlet et godt kompromis med EU-Kommissionen, hvor Danmark udfaser PSO-afgiften over en 5-årig periode og udbygger vores infrastruktur til udlandet. EU-Kommissionens kritik er nu løst en gang for alle, og vi har skabt sikkerhed om finansieringen af Danmarks grønne omstilling,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

EU-Kommissionen har som en del af aftalen betinget, at Danmark øger transmissionskapaciteten til vores nabolande og dermed åbner for øget elhandel og konkurrence.

Det gøres konkret ved at gennemføre Energinet.dk’s planlagte udbygning af transmissionskapaciteten på den jysk-tyske grænse, også kaldet ”Østkystforbindelsen” samt opgraderinger i elnettet. Det dansk-tyske elhandelssamarbejde er præget af flaskehalsproblemer, hvilket vil blive forbedret med investeringen i den nye Østkystforbindelse, der også vil styrke det europæiske elmarked generelt. Derudover vil forbindelse bidrage til forsyningssikkerheden samt indpasning af vedvarende energi i elsystemet. Investeringen vil give Danmark et samfundsøkonomisk overskud på ca. 420 mio. kr. i sammenhæng med, at Tyskland gennemfører aftalte forstærkninger af elnettet.

Fakta

  • Den gradvise udfasning af PSO-afgiften øger familiernes rådighedsbeløb frem mod 2025. Afskaffelsen af PSO-afgiften betyder i 2025 en fremgang i rådighedsbeløbet for en typisk LO-familie på 2.500 kr.
  • Omkostninger for udbygningen af Østkystforbindelsen er omkring 615 mio. kr. Dertil foretages der en række opgraderinger på omkring 275 mio. kr., så den samlede investering er på ca. 890 mio. kr.
  • Investeringerne finansieres via nettarifferne på elregningen for både husholdninger og virksomheder, og Østkystforbindelsen forøger nettariffen med 0,01 øre/kWh i driftsperioden efter indregning af gevinster og omkostninger.
  • I alt vurderes investeringerne i Østkystforbindelsen at give et samfundsøkonomisk overskud på ca. 420 mio. kr. i sammenhæng med, at Tyskland gennemfører aftalte forstærkninger af elnettet.