Der var mødt 39 op til spisning forud for generalforsamlingen i Energi Vegger. Her var der en sidste mulighed for kigge regnskabet igennem inden generalforsamlingen, som i øvrigt også lå som et udkast her på hjemmesiden i ugen op til generalforsamlingen. Det godkendte regnskab og beretning kan ses her på hjemmesiden.

Jan Lilholt er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Henrik Hersted, som ønskede en pause fra bestyrelsesarbejdet. Tak til Henrik for indsatsen og velkommen til Jan.

Konstituering blev:
Formand - Tommy Trads Jensen
Næstformand – Jan Lilholt
Kasserer – Lars Frendrup
Sekretær – Hanne Kramer
Kom. Rep. – Asger Andersen

Der ser iøvrigt ganske fornuftigt ud med vores varmepriser fremover! Det ser ud til gennemsnits huset i Vegger kommer til at betale omkring kr. 1.500,- på årsbasis :-)

Venlig Hilsen
Tommy Trads Jensen
Formand Energi Vegger a.m.b.a

Der var massiv opbakning og tilslutning til stor biogaskonference og udstilling i Skive den 8-9 november.

Med mere end 570 deltagere blev biogaskonferencen og udstillingen i Freja Arena i Kulturcenter Limfjord i Skive Nordens største biogaskonference og udstilling.

Temaet for konferencedagen og udstillerne var det faktum, at biogas er en vedvarende energikilde, som kan løse samfundets udfordringer med flukturerende el fra vindmøller og solceller.

Arrangør var Skive Kommune ved ”Energibyen Skive”, som stod for konferencedelen, mens virksomheden gas2move stod for messeudstillingen.

- I Skive vil vi vedvarende grøn energi og satser målrettet på især biogas. I dag har vi over 50 køretøjer der kører på biogas og vi har to tankanlæg. Men det stopper ikke her! Vi vil være CO2 neutrale i 2020, sagde fung. borgmester Preben Andersen.

Skandinaviens største biogasudstilling
Det var den nyeste teknologi inden for produktion, opgradering, salg af biogas samt biler og supplerende teknologier der blev fremvist, hvorfor udstillingen henvendte sig bredt til alle producenter og interessenter indenfor biogas.
- Nu skal vi sammen med udstiller evaluere på messen, men foreløbig har vi modtaget positive tilbagemeldinger på udstillingen og besøgsantallet, siger medindehaver af gas2move Kris Vetter.

- Der er som altid ting der fungerer rigtig godt og ting der kan fungere endnu bedre og vi skal lære af hver eneste udstilling, så vi hele tiden kan forbedre os til gavn for udstillerne, men også til gavn for de besøgende og i sidste ende os til, siger han med et smil.

Udstillingen var åben fra 7.30 – 17.00 den 8. november.

Læs reportagen i førstkommende udgave af bioenergiMAGASINET... - tegn abonnement her og få bladet tilsendt (lige nu får du december udgaven gratis ved at tegne abb. for 2018).

Det er med stor glæde vi midt i vores regnsskabsår nu allerede kan se vores overdækning til forbrugere er så massiv, at vi vælger at sætte prisen ned pr. 1. december.

Vi har ved drift optimering og fornuftig indkøb af affald til vores biogasanlæg, kunne producere biogas til en lav pris. Biogassen sælges og bruges til el-produktion, hvor ”restproduktet” fra el-produktionen bliver brugt til varme til forbrugerne i Vegger.
Det er en god fornemmelse at se vores budgetprognoser, som vi udfærdigede for 4-5 år siden stadig holder dog med lidt forsinkelse, men også lidt bedre resultat. Vi reinvesterede 55 mio. i vores biogasanlæg, hvilket var en stor sum for de 165 forbrugere.

Vi nedsatte prisen til varmeforbrugerne i 2016/17 med 30 procent og stadig med en overdækning.
Det vi allerede nu kan se er at der i nuværende regnskabsår også vil blive en overdækning. Derfor vælger vi nu at nedsætte prisen midt i regnskabsåret. Vi har valgt at nedsætte effektbidraget eller den faste afgift i daglig tale. Prisen er i dag kr. 12,50 pr. m3 og sættes til kr. 0,00 fra d. 1. december 2017, så det fremover kun er forbrug der vil blive afregnet.

Det ser ud til vi får noget af det billigste fjernvarme der kan fås i Danmark til glæde for fjernvarmeforbrugerne i Vegger og måske der så bliver penge til en lidt større julegave.

Der holdes generalforsamling d. 13. november hvor der redegøres yderligere.

Med varme hilsner
Tommy Trads Jensen

jingbo liVerden står overfor en stor udfordring med at finde alternativer til fossile brændstoffer. En mulighed er at udvikle brændstof på baggrund af biomasse.

Problemet med det brændstof, man i dag kan udvikle ud fra biomasse, er at det indeholder meget mindre energi end de fossile brændsler. Derfor skal man bruge mere biobrændstof for at få samme mængde energi ud af det.

Danmarks Frie Forskningsfond finansierer amerikanske og danske forskeres udvikling af gærceller, som kan omdanne biomasse til brændstoffer. - Der er store perspektiver i det her, siger brancheforening for olie og gas.

Læs den spændende artikel på gas2move.dk

Tidligere i år har EUDP uddelt yderligere 130 mio. kr. til energiteknologiske løsninger. Med de netop uddelte 183 mio. støttekroner kommer vi i år op på 313 mio. støttekroner til fremtidens energiteknologi.

Fælles for de 55 støttede projekter som Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har ydet støtte til i 2017 er, at de bidrager til en billigere og mere effektiv og klimavenlig energiforsyning og energianvendelse.EUDP uddeler i alt 183 mio. til nye projekter. Støttekronerne fordeler sig på 55 projekter og bidrager til vækst og arbejdspladser i alle af landets fem regioner.

”Jeg er glad for, at EUDP nu har udmøntet 183 mio. kr. til nye udviklings- og demonstrationsprojekter, som skal bidrage til at fremme den grønne omstilling i Danmark – og samtidig understøtte vækst og beskæftigelse. Det betyder, at der under EUDP er udmøntet i alt 313 mio. kr. i 2017 på nye projekter, som bidrager til at fremme dansk teknologiudvikling på energiområdet, hvilket jeg er meget optaget af at understøtte,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Flydende havvindmøller og tankstationer til brintbiler

Havmøller står normalt på fundamenter på havbunden. Men de fundamenter kan kun bruges ved havdybder ned til 40-50 meter. Flydende møller kan derimod placeres i områder med flere hundrede meters dybde, hvilket kan gøre potentialet for havvindmøller meget større. Eksempelvis ligger ca. 60 pct. af markedspotentialet for offshore vindkraft i USA og Japan på havdybder, hvor bundfæstede løsninger ikke er mulige eller alt for omkostningstunge.

Herudover valgte EUDP at støtte udviklingen af en ny generation af brinttankstationer til markeder i både EU og USA. Brinten kan produceres ud fra vind- eller solenergi, og i projektet skal tankningskapaciteten fordobles og omkostningerne halveres.

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt ser EUDP’s uddeling af midler til udvikling og demonstration af energiteknologier i et større internationalt perspektiv.

”Med regeringens beslutning om at deltage i det internationale samarbejde Mission Innovation har regeringen en målsætning om at afsætte mindst 580 mio. kr. i 2020 til fremme af grønne energiteknologiske løsninger. EUDP-ordningen vil være helt central i forhold til at udmønte de midler til gavn for den grønne omstilling og vækst og beskæftigelse i Danmark,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Ministeren understreger, at regeringen fortsat vil arbejde for, at EUDP-midlerne også i de kommende år forhøjes.

Fakta

  • EUDP støtter hvert år udvikling og demonstration af ny energiteknologi, der skaber vækst og arbejdspladser og bidrager til at gøre Danmark energieffektiv og uafhængig af fossil energi i 2050.
  • EUDP uddeler ca. 183 mio. kr. i denne omgang til nye projekter inden for udvikling og demonstration af energiteknologi. EUDP uddelte i foråret 130 mio. kr. til projekter under det tidligere ForskEL-program, som blev lagt ind under EUDP som del af PSO-aftalen. Dermed afsættes i alt cirka 313 mio. kr. til nye projekter under EUDP i 2017.
  • Af de 183 mio. kr. EUDP uddeler, gives de 153 mio. kr. i tilskud til 30 projekter til udvikling af nye energiteknologiske løsninger. Herudover har EUDP med 30 mio. kr. støttet 25 projekter vedrørende internationalt samarbejde med henblik på at hjemtage energiteknologisk viden til Danmark.
  • Tidligere evalueringer af EUDP-støttede projekter har vist, at programmet er med til at øge eksporten af dansk energiteknologi og til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Den seneste evaluering af COWI vurderede, at programmet skaber en øget meromsætning på 2,7 kroner og en øget eksport på 2 kroner for hver støttekrone i de deltagende virksomheder med projekter i demonstrationsfasen.
  • Projektejerne bidrager selv med 145 mio. kr. til projekterne
  • Der var søgt støtte for 579 mio. kr. i denne ansøgningsrunde

Kilde: Klima, Energi og Forsyningsministeriet