1/1-31/12 -2019

Velkommen til ”corona” generalforsamling. Vi skulle ifølge vores vedtægter ha` afholdt vores generalforsamling inden udgangen af maj måned.
Bestyrelsen besluttede at udsætte generalforsamlingen grundet forsamlingsforbud. Vi har igen fundet det forsvarligt at afholde generalforsamling, da vi gennemsnitlig har været 40 personer til tidligere generalforsamlinger og forsamlingsforbuddet er 100 personer. Vi har i år besluttet der ikke er spisning inden generalforsamlingen pga. COVID-19 smittefare. Når situationen med COVID-19 er under kontrol, er hensigten, at vores nye tradition med lidt mad inden generalforsamlingen genoptages.

Det er jo for regnskabsåret 2019 vi holder generalforsamling for i dag, men vil flette et par kommentarer med ind for 2020 i denne beretning, da vi jo er godt henne i 2020.

En af de store udfordringer vi har kæmpet med i en årrække har været vores likviditet. Vi har udsving på op imod 2,5 mio. i kvartalet. Vi fik lavet aftale med Spar Nord med en større kassekredit op til 1,5 mio. hvilket ikke altid helt var nok. Vi kunne se det var relativt dyrt med renter, udregninger af likviditets budgetter mv.
Derfor kontaktede vi Kommunekredit og Vesthimmerlands Kommune om mulighed for udskydelse af 3 rater på vores største lån. Dette fik vi godkendt og likviditeten ser som forventelig fornuftig ud i dag.

Vesthimmerlands Kommune har valgt at indføre garantiprovision på de lån, som der er udstedet kommunegaranti på - med tilbagevirkende kraft ! Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti besluttede de ville udskrive garantiprovision til fjernvarmeværkerne i Vesthimmerland. Vi syntes det er helt uhørt, at man med tilbagevirkende kraft udskiver
en ”skat” på et lån der er 6 år gammelt, uden vi er gjort opmærksom på denne afgift. Det vil betyde ca. kr. 1.300 ekstra på årsbasis, for hver forbruger.
Sammen med fjernvarmeværkerne i Vesthimmerland har vi haft møde med borgmester og embedsværk, men de var ikke specielt lydhøre for vores argumenter, da vi mener hele præmissen for at opkræve dette gebyr ikke er til stede, men kun har kigget på, hvad man har gjort nogle andre steder. Fjernvarmeværkerne i Vesthimmerland vil gennem Dansk Fjernvarmeforening køre en sag mod Vesthimmerlands kommune for omstødt denne afgørelse.

Vi bliver ved kommunen, hvor vi har haft drøftelse med dem, om overtagelse med at overtage vores gadelys. Der er flere udfordringer med anlægget hvor vi bla. skal have registreret ledningsnettet i LER (digital kortlægning) Afhængigt om vi kan få en aftale, om vi fortsat kan bibeholde lys på byens private fællesveje, kunne dette godt være en mulighed. Men vi afventer yderligere om dette og vil gerne takke Jan Lilholt for at varetage disse forhandlinger.

I 2019 fik vi afsluttet byggeriet af ny reaktor samt 2 nye akkumuleringstanke på biogasanlægget. Vi har nu en betragtelig større kapacitet af varmt vand til rådighed og mulighed for længere udrådningstid af biomase. Vi fik også færdiggjort byggeriet af gyllebeholder i Mosbæk til afgasset gylle. Vi har lejeaftale i 30 år med lodsejeren på jordleje.

Projektet om at etablere fjernvarme i Skivum by er blevet henlagt. Der skulle findes 25 husstande for det var samfundsøkonomisk rentabelt. Blære by havde samtidig en forespørgsel om fjernvarme og vi lavede en beregning på både Skivum og Blære by i et samlet projekt på fjernvarme. Men desværre viste det sig, der heller ikke var nok tilsagn i Blære by, så projektet er pt. lagt i skuffen.

Vi har fortsat en af landets billigste varmepriser, hvor vi er Danmarks 4 billigste fjernvarmeværk. Gennemsnitshuset på 130 m3 og 18,1mW med fjernvarme koster kr. 12.904. I Vegger betaler vi kr. 8.304, hvilket jeg syntes vi kan være meget tilfredse med.

Lidt fremtid. På biogasanlægget har udfordringer med tæring på nogle betontanke og vi er desværre nødt til at etablere en ny tank i en stærkere udgave og senere renovere den gamle. Det er ikke problemer vi har set tidligere, men formentlig pga. vi har meget tætte tanke, så det ikke lugter i byen, opstår disse problemer. Vi forventer arbejdet med den nye tank går i gang primo oktober.
I 2021 vil vi finde frem til hvilke varmemålere vi skal ha` installeret i vores huse, da der er lovkrav disse skulle kunne fjernaflæses. Vi arbejder mod at forbrugerne selv kan følge varmeforbruget på smartphone.
Vi har indledt undersøgelser på salg af certifikater på biogas, hvor vi så skal levere vores biogas ud på naturgasnettet. Vores aftale med salg af biogas med Arla udløber i 2023 og vi vil gerne være på forkant med hvilke muligheder der er efter 2023 og eventuelt inden 2023. Fordelen ved komme på naturgasnettet er, vi kan få afsat den produktion, der passer til vores anlæg. I dag er vi tvunget til at ligge produktionen tilpas lav, så vi ikke får overproduktion af gas, hvis Arla ikke kan aftage gassen. Men dette kommer i til at høre mere om i fremtiden, da det er store investeringer der skal foretages, hvis det skal realiseres.
De næste par år ser fremtiden fornuftig ud for vores anlæg, men længere ude er der lidt usikkerheder.

Som sædvanligt stor tak til Martin, Søren og Richard. Bestyrelsen vil gerne takke jer for jeres arbejde.
Til Britta vil vi gerne sige tak for årvågen bogføring og inputs.
Tak til Jørn fra Deloitte for veludført arbejde.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

 

Tommy Trads Jensen
Bestyrelsesformand

Efter vi havde et fantastisk 16/17 regnskabsår er vi kommet lidt ned på gulvet igen. Blandt andet pga. vi fik regninger ind, der skulle have været med i regnskabsåret 16/17 på ca. 1.3 mio for biobrænsel (glycerin), der skulle have med i regnskabsåret for 16/17, som jo så havde set knap så godt ud for 16/17 regnskabet. Derfor har vi stammet op på retningsliner for vores leverandører for hvor lang tid de må ligge med regningerne inden de kommer til betaling. Samtidig er udgifterne til indkøb af industriaffald steget, hvilket også indvirker på årets resultat. Dog skal det her bemærkes vi pt. har fået lavet en aftale, hvor køb af glycerin er lidt billigere.

Kigger vi på varmeprisen for 17/18 må man sige der er leveret rigtig billig varme. Før årsskiftet kunne vi se varmeprisen var højt sat og derfor ved årsskifte tillod os, at sætte den faste afgift til 0 kr. så vi ”spiste” lidt af overdækningen fra året før på godt 2,2 mio. Det strider lidt mod bekendtgørelserne, da denne pris skal afspejle forbrug på net og rørledninger. Til gengæld har vi ikke haft et forbrug på vores fjernvarmenet (reparationer), hvilket jo er meget positivt og derfor jo egentlig også afspejler den faste afgift på 0 kr. En af grundene til vi satte den faste afgift til 0 kr. og ikke regulerede på varmeprisen ned, er vi var bange for forbruget ville eskalere. Altså man bare lukker vinduet op, hvis der skulle være blevet for varmt i stuen.
Hvis man kigger på regnskabsåret 16/17 og 17/18 og sammenligger disse to, vil dette ligne niveauet fremover for vores resultat.
Et historisk tilbageblik til 1986. Der betaler man kr. 10 pr. rummeter og kr. 400 pr. MWh så vi kan konstatere det er betragtelig billigere at opvarme vores huse i dag end det var for godt 30 år siden.

Hvis vi kigger på energitilsynets prisstatistik pr. 1. marts 2018 koster det i Vegger kr. 9.606 at opvarme et hus på 130 m2 og et forbrug på 18,1 MWh. Landsgennemsnittet er på kr. 12.272.
Statistikken er ikke opdateret og det er ikke lykkedes det nye Forsyningstilsyn at få opdateret denne pr. 1. august endnu. Tager man udgangspunkt i statistikken fra marts måned og vi sætter vores pris ind for 17/18 kommer vi på en pris der hedder kr. 5.543 for 18,1 MWh hvilket er landets absolutte billigste forsyning fra fjernvarme.

Vi har i det nuværende forsynings år indført den faste afgift igen fra 1. august på kr. 10 igen. Grunden til dette er bla. at afregningsprisen på el-produktion er faldende og har direkte indvirkning på varmeprisen.
Håbet er, at vi fra nytår vil kunne sætte både den faste afgift og MWh. prisen lidt ned igen.
Vi har i øvrigt også i år kunne byde en ny forbruger velkommen.

Der er desværre sket en fejl i vores betalingssystem, så der er desværre ikke opkrævet for rumafgift fra starten af regnskabsåret. Den manglende betaling for rumafgift vil derfor blive opkrævet i november og december. Jeg skal beklage fejlen.

Som i vil kunne se i regnskabet så er der købt mere varme end året før. Det skyldes formentlig primært, at vi har haft en koldere og længere fyringssæson. Dette kan aflæses på de antal graddage der har været i 17/18 hvor der har været knap 20% flere graddage end året før.
Måske er der også forbrugt lidt mere varme grundet lav pris !

På biogasanlægget har vi investeret i større pumpe på gasledningen til Arla i Bislev, da de ønsker at aftage mere biogas end oprindeligt, hvilket jo er rigtig godt. I øvrigt går vores samarbejde med Arla rigtig fornuftigt efter en lidt svær opstart. Derudover har vi købt ny lastbil til transport af gylle. Lastbilen er køb på leasingaftale med Spar Nord Leasing. Derud over har det været nødvendig at investere i en ny teleskoplæsser til dybstrøelse, da det viser sig denne er for spinkel til formålet og deraf mange dyre reparationer. Den vil også komme til at køre på leasingaftale med Spar Nord Leasing.

Vi fik godkendelse af Vesthimmerlands Kommune til at låne 8,8 mio. i Kommunekredit til opførsel af ny reaktor, 2 nye akkumoleringstanke og 2 gylletanke.
Som I vil kunne se når man kører forbi biogasanlægget er vi i fuld gang med opførsel af den ny reaktor, og arbejdet med opførelsen kører planmæssigt. Vi forventer denne tages i brug inden nytår. Herefter skal den ældste reaktor som vi overtog fra ”Energiselskabet” renoveres med ny omrører og i øvrigt efterses.
Efter nytår skal vores 2 akkumoleringstanke til varmt vand for fjernvarmenettet og biogasanlægget, udskiftes til større tanke for driftsikkersikkerhed og bedre driftsudnyttelse.

De 2 eksterne gylletanke som vi vil have opført i Mosbæk er løbet lidt ind i problemer. Placeringen af tankene er der kommet indsigelse på fra Naturfredningsstyrelsen, der ikke ønsker disse i det åbne landskab. Vi søger i stedet en løsning, hvor vi i første omgang placerer 1 tank i nærheden af en landmands gård i Mosbæk. Nr. 2 tank vil vi forsøge at finde en placering til et andet sted.

Som I måske har bemærket, så er vi gået i gang med opførelse af et nyt stort tankanlæg, der skal ligge på det grønne område ved siden biogasanlægget !!! Nej, spøg til side og så alligevel !
Da biogasanlægget ”fylder” lidt i bybilledet, har vi forsøgt at skærme dette, med bla. det grønne område og beplantning af volde og selve anlægget udført i neutrale farver. Men vi må nok erkende anlægget ”fylder”. Da vi så skulle i gang med opførelse af endnu en tank på anlægget blev bestyrelsen enige om, vi ville opføre et kunstværk der kunne fjerne øjnene eller måske kunne spille op til biogasanlægget. Vi har haft kunstneren Niels Lerche til at komme med et oplæg og det er altså det I kan se, der nu er under opførelse. Jeg håber kunstværket kan være noget byen kan blive stolte over og sætte fantasien i gang. Kunst vil også give debat og det er det kunsten kan og skal. Niels Lerche beskriver selv: ”Ved valg af størrelse på skulpturen, og dens stringente former og udtryk, er der taget udgangspunkt i grundens størrelse og de bagved liggende industri-bygningers særlige arkitektur (biogasanlæg)”. Jeg vil sige tak til Butiksudlejningen for støtten til kunstværket. Derudover er der søgt ved Spar Nord fonden til kunstværket, men har pt ingen svar derfra.
Vi håber på kunstværket kan afsløres den 1. december, men I vil få nærmere information om dette.

I forhold til tab på forbrugere har det være et forholds fint år, da tabet har været lille hvilket er rigtigt positivt.

I forhold til likviditet har vi udfordringer. En af grundene var vi desværre var 45 dage for tidligt ude med afregning på salg af biogas. Vi forventer i løbet af 2019 at kunne udligne dette.

Vi havde sædvanligvis i foråret en periode med en voldsom lugt af gylle ind over byen, men det havde altså intet med biogasanlægget at gøre. Det var en landmand tæt på der havde spredt gylle på sin mark.

Projektet med at levere varme til Skivum by er på ”stand by”. Vores oprindelige krav var der skulle være 30 forbrugere, men det har det vist sig der ikke er tilslutning til. Pt. er der 22 forbrugere der ønsker fjernvarme. Bestyrelsen har besluttet ikke at bruge flere projektpenge før der er 25 forbrugere der har givet tilsagn, da der skal udregnes ny samfundsøkonomisk sammenhæng i projektet. Det skal her til siges at arbejdsgruppen i Skivum har fået Planenergi til at udregne en samfundsøkonomiskberegning på 22 forbrugere i et praktikant projekt, så dette afventer vi med stor spænding.

Fremtiden er ikke som i går og vi skal være klar til der sker ændringer hele tiden inden for energisektoren. Vi forsøger hele tiden om der kan optimeres eller der skal ændres i vores opbygning af vores produktionsanlæg. Måske er næste skridt vi skal have installeret varmepumpe til opvarmning eller måske brintanlæg eller noget helt andet !

 

En stor tak til Martin, Søren og Richard, vi vil gerne takke jer for jeres arrangement. Vi oplever I føler stort ansvar for anlægget og behandler det som jeres eget - TAK

Til Britta vil vi gerne sige tak for årvågen bogføring og inputs.

Tak til Irma og Jørn fra Deloitte for veludført arbejde.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

 

Tommy Trads Jensen
Bestyrelsesformand

Jeg vil starte med at beklage, at der i denne beretning - for nogle, vil kunne komme stødende ord. Det vil kunne være ord som ”vi gjorde det” (sku`) eller ”vi har sejret ad helvede til”! At tingene går rigtig godt gør vi skal tænke anderledes end vi måske har været vandt til og dog uden vi har været belastet af høje varmepriser de sidste 25 år. Spændende er det i hvert fald.
Nu kan vi snart sige ”vi er Danmarks billigste varmeværk” og hvem ved, pludselig kunne det være janteloven og ikke varmeforsyningsloven der er det overordnede tema.

Nå, men spøg til side og nu skal vi jo heller ikke komme for højt op i skyerne, men det ser RIGTIG godt ud for varmeforbrugerne i Vegger og den tid der går godt, kommer ikke dårligt tilbage. Der vil altid kunne komme politiske ændringer vi ikke kender til, men som det ser ud lige nu, vil der også være billig fjernvarme i Vegger fremover. og det med co2 neutral energi!

I regnskabsåret 2016/17 har vi en overdækning på godt 2 mio. som primært fremkommer af vi har haft et øget gas salg og en øget indtægt på salg af el i forhold til budget, hvilket må siges at være rigtigt positivt.
Da vi i sommer havde et estimat af, vi ville få en overdækning satte vi mW prisen ca. 30% ned i forhold til den fastsatte pris. Det betød at næsten alle forbrugere fik en tilbagebetaling for året 16/17
Samtidig nedsatte vi a´conto prisen for 17/18.
Allerede her i oktober kunne vi se at vi også ville få en overdækning i nuværende regnskabsår og har valgt at sætte den faste afgift til kr.0.00 fra 1.december, så alle forbrugere for glæde af dette så tidligt som muligt. Grunden til vi sætter den faste afgift ned og ikke den variable, er primært vi ikke skal rundt og aflæse målere midt i regnskabsåret, men også fordi vi gerne vil, at der skal være en betaling for at lukke op for radiatoren. I øvrigt er der opkrævet fast afgift for de første 4 måneder.
De godt 2 mio. vi har i overdækning for regnskabsåret 16/17, vil vi få glæde af i det nuværende regnskabsår og årene fremover. Der er intet der tyder på vi skulle blive væsentlig dårligere stillet mht. gas salg og salg af el, men der vil selvfølgelig kunne ske små ændringer. Som det ser ud lige nu vil afregningspriserne ikke blive dårligere.
Det skal samtidig siges vi fra dette regnskabsår (17/18) får en anden regnskabsmodel at gå frem efter. Det er således det salg af gas vi har til Arla ikke er underlagt varmeforsyningsloven. Vi har derfor mulighed for at bruge det evt. ”overskud” til at vedligeholde og udvikle på produktionen af gas til Arla. I 16/17 regnskabet er denne del af gassalget til Arla indregnet som overdækning til forbrugerne.
Det betyder fremover vi formentlig ikke får samme overdækning som i 16/17, men der vil dog stadig være rigtig billig varme til forbrugerne og samtidig kan udvikle på vores anlæg til gavn for alle.

Hvis vi kigger på energitilsynets prisstatistik pr.1. august 2017 koster det i Vegger kr. 9.606,- at opvarme et hus på 130 m2 og et forbrug på 18,1 MWh. Landsgennemsnittet er på kr. 12.705,- så det ser rigtig fint ud.
Vi har lavet en beregning ud fra den a´conto vi får fra december måned af. Med det som udgangspunkt bliver prisen kr.5.538 for gennemsnitshuset og tør allerede nu godt garantere for det ikke bliver dyrere end dette !
Lander vi på en pris der hedder kr. 5.538,- vil vi have Danmarks billigste fjernvarmepris i forhold til prisstatistikken pr. 1. august 2017

Generelt for året begynder det at ligne et normalt år. Arla er siden nytår blevet mere stabile i deres aftag af gas og siden forsommeren har de haft et ønskeligt og stabilt aftag af gas. Det giver en meget bedre drift af anlægget og vi undgår der skal være flammer i gasfaklen og de ansatte kan få deres nattesøvn og ikke skal korrigere på forskellige parametre.
Vi har fået etableret en ny lagertank som nu er i drift. Den nye lagertank erstatter en gammel lagertank.
I august fik vi udskiftet vores lastbil. Den gamle var slidt og værkstedsomkostningerne blev for store til at holde den i gang. Den nye lastbil vil i ikke kunne se i regnskabsåret 16/17, men først i 17/18 regnskabet.
I forhold til tab på forbrugere har det være et forholds fint år, da tabet har været lille hvilket er rigtigt positivt.
På biogasanlægget har vi løbende arbejdet med at undgå lugtgener og bruger megen energi på at undgå dette. I øjeblikket har vi et nyt projekt i gang med eksterne kulfiltre på anlægget og indtil videre ser dette ud til at ta´ de resterende små lugtgener der periodisk kan være.
Vi havde i foråret en periode med en voldsom lugt ind over byen, men det havde altså intet med biogasanlægget at gøre. Det var en landmand tæt på der havde spredt gylle på sin mark og det kan vi jo intet gøre ved.
På den gamle central midt i byen har vi fået udskiftet vinduer og fået lavet småreparationer, så bygningen fremstår præsentabel og er funktionsdygtig.

I har i jeres E-boks modtaget høringssvar på udvidelse at tilførsel af biomasse op til 150.000 tons mod de nuværende 76.000 ton. Grunden til denne udvidelse er vi ikke har kunne overholde denne grænse på 76.000 ton og derfor har vi ansøgt op til 150.000 ton. Det er ikke planen vi skal ha´ øget vores input af biomasse ud over det som den er i dag og har været det sidste års tid og man vil derfor ikke opleve ændring i trafikmængden som den er i dag.

Af fremtidige planer har vi en ny reaktortank på tegnebordet, hvilket vi forventer og håber at kunne gå i gang med i 2018. Den ny reaktortank vil betyde en ekstra sikkerhed for levering af varme med biogas i de kolde måneder. Planen er ikke at øge mængden af biomasse, men at vi kan forlænge opholdstiden for den biomasse vi allerede har. Det vil betyde en bedre udnyttelse af biomassen.

Vi fik til slut i kalenderåret nye priser på fjernvarmerør der skulle kunne ligges til Skivum og i Skivum by, hvis byen vælger at vil ha` fjernvarme fra Energi Vegger. Den nye rørleverandør kunne levere dette anlæg ca. 1 mil. billigere (25%), så det var vi noget forundret over. Efter flere gennemregninger viste det sig at priserne var valide, hvilket jo skulle komme de evt. kommende forbrugere til gode. Det meddelte vi til arbejdsgruppen i Skivum og der blev afholdt endnu et møde med Skivum borgerne. På dette møde var der enkelte med stor modstand mod en fjernvarmeløsning og troede hverken på politikere eller Energi Vegger. Nervøsiteten drejede i første omgang om tvungen tilslutning, selv om der var givet en dispensation til ikke at komme på fjervarme. Vi blev på dette møde enige om vi at kontakte Vesthimmerlands Kommune for at alle kunne blive fritaget for tilslutningspligt og vi stadig kunne få lån med kommunegaranti. Dette blev godkendt på økonomiudvalgsmøde d.13/9-17 punkt 297.

Vi vil i øvrigt ikke presse borgerne til at komme med på fjernvarme. Det skal være deres eget valg, men vi har et krav om de skal være minimum 30 forbrugere, så der er samfundsøkonomisk sammenhæng, hvilket i øvrigt også er kravet fra Vesthimmerlands Kommune. Planen er der vil udover den pris der betales i Vegger, vil være en transmisionsafgift på godt kr.4.500. Den pris vil blive mindre, hvis der bliver flere end de 30 forbrugere. Dertil kommer den almindelige tilslutningsafgift og til tekniske installationer inde i huset. Som der ser ud nu vil prisen for at opvarme gennemsnits huset i Skivum være omkring kr.7-9.000.
Arbejdsgruppen i Skivum vil inden jul finde ud af om der er 30 der vil tilsluttes og derefter skal vi så have lavet bindende tilmeldinger. Hvis Skivum borgerne beslutter sig for at komme med på fjernvarme, vil projektet være sat i gang sommeren 2018.

Vi arbejder i øjeblikket i samarbejde med X-ergi om at etablere et lille forsøgsanlæg. Det vil kunne bruges til egne forsøg samt til undervisningsbrug. Erhvervsskolerne i Aars og Vesthimmerlands Gymnasium er involveret i dette projekt til undervisningsbrug.

En af grundene til at vores biogasanlæg kører så godt er vores medarbejdere. Martin, Søren og Richard, vi vil gerne takke jer for jeres arrangement. Vi oplever i føler stort ansvar for at processerne skal køre optimalt - TAK

 

Til Britta vil vi gerne sige tak for årvågen bogføring og inputs.

Tak til Irma og Jørn fra Deloitte for veludført arbejde.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

 

Tommy Trads Jensen
Bestyrelsesformand

Jeg vil ligge ud med at sige regnskabsåret 15/16 endnu ikke er det vi betegner som et ”normal” år efter vores ombygning og nybygning af vores biogasanlæg.
Et år hvor forventningerne til afsætning ikke helt nåede vores budget. Forventningerne til afsætning af biogas til Arla nåede ikke de aftalte mål, som der er forudsat i vores kontrakt.. Der har været tekniske problemer i måden hvordan Arlas anlæg er dimensioneret på og derfor ikke har kunnet aftage den mængde gas der var tænkt. Det skal i samme åndedræt siges, at Arla har kompenseret for dette og betalt kompensation for det manglende aftag.
Vi har løbende været i dialog med vores vigtigste samarbejdspartner og det begynder at bære frugt. Det vil være sådan at vi fra ca.1 December ville kunne køre med Arla´s gasgenerator, selv om der er ingen produktion er på fabrikken. Det betyder vi ikke er afhængige af, at skulle neddrosle vores produktion til weekender og hvis der er andre drift stop på Arla. Problemet er man på et biogasanlæg ikke bare kan trykke på en knap og så sætte produktionen ned på kort tid. Derfor har man i nogle situationer kunne se vores gasfakkel brænde på biogasanlægget. Det vil efter d.1/12 -16 være et sjældent syn der er ild i faklen, hvilket i øvrigt er ganske ufarligt.

Driften på selve biogasanlægget kører som vi havde håbet på og vores dybstrøelses projekt er der også sammenhæng i, samtidig med det en stabilisator for processen.
Vi arbejder i øjeblikket på, at få etableret en ny lagertank, hvor vi tidligere havde en reaktortank, der var slidt op. Samtidig arbejder vi på at etablere en ny reaktor, hvor vi har en gammel efterhånden udslidt lagertank til at ligge. I har i jeres E-box kunne se debatoplæg til VVM – redegørelse fra Vesthimmerlands kommune på disse udvidelser. I praksis vil udvidelsen ikke kunne ses fra bysiden, men der vil forventet være en lidt øget trafik til anlægget. Hvis vi kigger i krystalkuglen kan vi lige nu, ikke finde større projekter ud over disse. I øvrigt er det vigtigt vi ikke begynder at hvile på laurbærene og holder os skarpe på hvad der rører sig. Dog skal siges vi kigger på udgifterne til drift af lastbilen, der måske er ved at være udtjent.
Vi har i regnskabsåret investeret i ny generator og røggasvæksler - optimeret styringsparametre omkring vores anlæg. Der er investeret i personalerum og mødelokaler, som man vel i daglig tale vil sige er betalt kontant!

I sensommeren fik vi fastsat hvilken låntype vi ønskede på vores lån på ombygningen. Et af vores lokale pengeinstitutter, kom med et tilbud om at lave en rente Swap og det så faktisk rigtig interessant ud. Der skulle en positiv rente på 2,5 % før vi muligvis kunne komme i problemer på denne låntype. Ved finanstilsynet er der en mærkning på hvilke låntyper du optager. Rød, gul og grøn er selve mærkningen og rente swap havde desværre mærkningen rød, hvilket indikerer der kan være usikkerhed i denne låntype. Udgiften vil være ca. kr. 60.000 mere årligt på et fastforrentet lån, men en enig bestyrelse besluttede at tage et fastforrentet lån ved kommunekredit med maximal sikkerhed og mærket grøn ! Lånet har vi i øvrigt fået til en næsten historisk lav rente.

Vi har i år holdt en uændret varmepris ved den enkle forbruger i forhold til sidste år. Prisen for at opvarme et hus i Vegger på 130m2 og et forbrug på 18,1 MWh er for regnskabsåret på kr. 11.981 hvilket er knap kr. 1.000 billigere end landsgennemsnittet, så det må siges være tilfredsstillende. Hvis vi kigger på den gæld eller pris, man ellers ville kunne opkæve pr.
forbruger ser det ganske fornuftigt ud fremover. Vi har tilligere valgt at skubbe den gæld der var for forbrugeren fremad, fordi vi kunne se i vores prognoser vi ville opnå en overdækning. Det vil formentlig give en varmepris sænkning i 17/18. I en tid hvor de små samfund er under pres, vil det være et godt signal, at det ikke er varmeprisen der skal afgøre om man vil flytte til Vegger.

Der er det sidst års tid arbejdet intensivt på at levere fjernvarme til Skivum. Der er en arbejdsgrubbe i Skivum som har været tovholdere på projektet. Der er blevet udført et projekt
med de samfundsøkonomiske konsekvenser for opvarmning med bla. fjernvarme i Skivum og det ser ganske fornuftigt ud med fjernvarme.
Det er sådan delt op, at der bliver en transmissionsafgift til at dække den rørledning der er mellem byskiltene i Vegger og Skivum. Ellers vil Skivum by blive betragtet som en udstykning der ligger i Vegger og fuldstændig samme betingelse som for en forbruger i Vegger. Det kræver dog der er ca. 30 husstande til at dække udgiften til transmissionsledningen, da vi vurderer det ellers bliver for høj en pris for den enkelte.
Efter vi havde indsendt projektet til Vesthimmerlands kommune, blev dette sendt i høring hos beboerne i Skivum. Efterfølgende holdt vi informationsmøde med beboerne i Skivum, som dog ikke syntes de var tilstrækkelig informeret. Der var mange misforståelser i forhold til dispensationer og priser. Der havde sideløbende, af uvisse årsager kørt skjulte dagsordner, som var svære at overdøve. Vi blev enige om at trække høringssvaret tilbage, så der var mere tid information. Efterfølgende har vi været til endnu et møde med beboerne og det var en del mere konstruktivt. Aftalen er nu, at vi er klar når beboerne i Skivum er klar.
Det viser sig i mellemtiden, at vi måske kan få billigere priser på entreprisen og det gør transmissionsafgiften bliver billigere og mere attraktiv. Dette er nye oplysninger som endnu ikke er færdigbehandlede, men bliver det inden for kort tid,
Vi håber at beboerne i Skivum by vil med på fjernvarme, da det vil være godt for udviklingen i vores område.

Vi har igen i år kunne sige velkommen til en ny medarbejder på anlægget, så vi i en kortere periode er 4 fastansatte. Vi kunne sige velkommen til Martin Green som startede før
sommerferien og er allerede godt inde i hvordan anlægget fungerer !
Det er samtidig med vemod, vi skal sige farvel til Verner Nielsen der vil hellige sit otium fra d. 1. december. Verner har været med fra starten af, hvor man rigtig kunne begynde at lave
biogas og har derved også været en af pionérene inden for udvikling biogasproduktion i storskala. Det er meget viden Verner har været med til at opbygge i gennem tiden og det vil vi
gerne fra bestyrelsen sige tak for. Vi håber dog stadig at se dig en gang imellem til en kop kaffe og måske en enkelt vagt en gang imellem.

Der etableres ny hjemmeside, hvor man vil kunne hente oplysninger om priser og regnskaber.
Hjemmesiden vil blive løbende opdateret, så det er en mere levende og overskuelig hjemmeside.

Fremtiden ser lovende ud for vores biogasanlæg. Vi vil kunne holde arbejdspladser i gang og levere grøn energi til hvad der svarer til 2500 husstande. Samtidig med vil vi kunne holde en varmepris der bliver en del under gennemsnitsprisen.

Bestyrelsen vil gerne takke personalet for jeres indsats. I gør et godt stykke arbejde på trods af de til tider lidt uforudsigelige udfordringer der møder jer.
Tak til Britta for solid bogføring – tak til Irma og Jørn fra Deloitte for regnskab og rådgivning, det er efterhånden et meget komplekst regnskab vi har og har derfor brug for din hjælp.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Tommy Trads Jensen
Formand